De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Gemeentezondag: Een kerk vol Kleur  (19-04-2015)

Op zondag 19 april 2015 hebben we een brede enquête gehouden in de Fontein. Daarna hebben we een overleg gehad met de grote kerkenraad van de Fontein. Uit al deze gesprekken is de wens naar voren gekomen dat we in de Fontein gebruik maken van een breed liedrepertoire. Naast het Nieuwe Liedboek ook liederen uit Opwekking, Joh. de Heer, Sjongend op wei, Taizé, een bekende passende popsong en het Fryske Lieteboek. Op deze wijze wordt er vorm gegeven aan de veelkleurigheid van onze gemeente. Naast het orgel zal er vanaf september ook worden gezocht naar andere vormen van begeleiding zoals een solo instrument, een piano of andere mogelijkheden. Ook kan het voorkomen dat een solist(e) mee gaat werken. Voor de kinderen zal steeds een passend kinderlied worden gezocht. Begeleiding is mogelijk op piano, gitaar of via de beamer met youtube. Speerpunt is een goede begeleiding van de huidige gemeente de Fontein. En met name de veelkleurigheid van de mensen. We hebben een lijst gemaakt van de gezamenlijke reacties , die op 19 april j.l. geschreven stonden in het middenvak van de placemat, en die lijst kunt u vinden via deze link.


KerkenWerk in uitvoering 2   Zondag 22 maart

Oproep in de kerk

Herkent u dit poppetje? (folder, beamer)
Heeft u de folder al gelezen of het artikel in Geandewei?
Het poppetje symboliseert kerkenwerk in uitvoering.
We staan voor een paar mooie uitdagingen.
  • Verbouwing van de kerkzaal
  • Nadenken over hoe we samen kunnen vieren. Na Pasen daar meer over.
  • Volgend jaar gaat ds. De Jong met emeritaat. Komend winterseizoen samen nadenken over hoe we gemeente kunnen, willen en mogen zijn en welke professionals we daarbij nodig hebben.
Hiervoor zijn mensen nodig die de kerkenraad en de teams van de clusters komen versterken.
Een aantal ambtsdragers en bezoekers heeft aangegeven dat ze nu willen stoppen. Hun termijn, of zelfs voor een aantal hun verlengde termijn, zit er op.

Ik zal u niet vragen om meteen uw vinger op te steken om u aan te melden voor één van de taken; wat ik wel vraag:
Wilt u eens nadenken over de vraag: “welke bijdrage kan ik leveren?”
Praat er eens over met elkaar. Vraag eens aan een ambtsdrager of bezoeker wat hun werk eigenlijk inhoudt.
Soms hebben we een beeld dat niet meer klopt met de werkelijkheid.
Is het moeilijk? Vaak niet, maar ja, soms wel. Maar er zijn altijd mensen die je op weg helpen. Je vormt samen een team.
Meestal levert het werk je zelf ook weer veel op.
Je betrokkenheid bij de kerk wordt groter, je krijgt nieuwe contacten, je praat met elkaar over het geloof.

Kortom:
Samen gemeente zijn wat een prachtige uitdaging.
Denk er eens over na wat uw bijdrage kan zijn. We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn.
 

 


KerkenWerk in uitvoering (Maart 2015)

  Binnenkort kunt u weer een folder verwachten waarop een dergelijke afbeelding staat. Kerkenwerk in uitvoering. Dit seizoen staat in het teken van werken aan...
Letterlijk: Deze zomer zal De Fontein in de maanden juni, juli en augustus gesloten zijn in verband met het vervangen van de houten vloer. Gedurende die tijd zullen we aanschuiven bij de andere wijken en onze beide predikanten zullen daar hun deel in hebben.Figuurlijk: We bouwen met elkaar aan het samen gemeente zijn. Het speerpunt: “Gezinnen met thuiswonende kinderen” proberen we steeds meer in te vullen zonder daarbij de andere groepen te kort te doen. De afgelopen maanden hebt u met name in de erediensten daar al wat van gemerkt. Maar ook in het verdere gemeentewerk willen we graag onze aandacht richten op de gezinnen met jonge kinderen en de groep rondom de 20. Ook daar zijn inmiddels een aantal initiatieven genomen.


Voor dit bouwen hebben we ook bouwers nodig. In letterlijke zin zijn er inmiddels veel gemeenteleden bereid hun handen uit de mouwen te steken. Maar ook in figuurlijk zin hopen we op gemeenteleden die mee willen werken. We zoeken daarvoor ambtsdragers en bezoekers die een stukje verantwoordelijkheid willen dragen. En we nodigen u, jong en oud uit te reageren. Voor meer informatie verwijzen we naar de folder.
De kerkenraad


Visie en beleid  (Januari 2015)
Vanaf augustus 2013 heeft de kerkenraad een aantal stappen gezet met betrekking tot visie en beleid. De eerste keuze was de leeftijdsgeoriënteerde werkverdeling tussen beide predikanten. In de loop van dat jaar zijn we op verschillende hiaten gestuit en zijn er een aantal speerpunten geformuleerd om aan te werken. Zo werken we sinds september 2014 met een grote en kleine kerkenraad en is er meer nadruk op de clusterteams gekomen.  
Het belangrijkste speerpunt is wel de aandacht voor gezinnen met thuiswonende kinderen. Er is een kleine werkgroep geformeerd om dit punt eens wat nader uit te werken. En met name op het terrein van de kinderen tot zo ongeveer 12 jaar merkt u daar het nodige van. Inmiddels is er twee keer een kinderkerstdienst gehouden. En in de reguliere zondagmorgendienst merkt u hoe de kinderen meer betrokken worden bij het gebeuren.
Er is uiteraard de kindernevendienst met het gesprek vooraf.
We zoeken bewust één of twee liederen uit het liedboek die qua melodie en tekst bij deze leeftijdsgroep passen. En we proberen die ook samen met plezier te zingen; vandaar de canons.
De kinderen worden uitgenodigd mee te helpen bij het collecteren.
En een aantal keren hebben de kleintjes gelegenheid gehad mee te musiceren bij het slotlied.
De ontwikkelingen in de kerkdienst gebeuren dus niet zomaar, maar staan duidelijk in het perspectief van het speerpunt “gezinnen met thuiswonende kinderen.”
Niet alleen de kerkenraad is hier mee bezig geweest: ook de jeugdouderlingen, de liturgie-commissie en de leiding van de kindernevendienst.

Dit alles betekent niet dat er geen aandacht is voor de oudere gemeenteleden. Integendeel. Het is een zeer trouwe groep en velen komen bij de verschillende activiteiten en vieringen die voor en met hen georganiseerd worden.
Maar waar het vroeger gewoon was dat jongeren naar de kerkelijke activiteiten kwamen is dit de laatste decennia veranderd. Aan de andere kant merken we dat jonge gemeenteleden wel belangstelling tonen voor geloof en levensvragen. Zeer regelmatig worden kinderen gedoopt. Er is een grote groep actief in de verschillende commissies. Maar op bepaalde vlakken sluit de belevingswereld van de deze gemeenteleden minder aan bij datgene wat we vanuit de traditie doen. Vandaar dat we ons bezinnen op visie en beleid.

De komende tijd willen we u als gemeenteleden graag bij dit proces betrekken. Hoe mogen, willen en kunnen wij gemeente van onze Heer Jezus Christus zijn in de wijk rondom de Fontein?
Natuurlijk is onze inspiratiebron het bijbelse woord. Maar hoe geven we daar gestalte aan? Is er ruimte voor verschillende belevingsvormen? Hoe heten we gasten welkom? Is er behoefte aan vieringen op andere tijden en voor specifieke groepen (denk b.v. aan de kinderkerstviering, een discussiedienst of een krabbelkerk)?
Een hele uitdaging. Van harte hopen we dat u meedenkt in respect voor elkaar. Het is Christus’ gemeente die we samen gestalte mogen geven.

De kerkenraad