De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Beleidsdoel en taken van het Pastoraat.

Elders verblijvenden in een verzorgsituatie met een verleden in de Fonteinwijk

Op de laatst gehouden vergadering van de taakgroep pastoraat is bovenstaande situatie aan de orde geweest, omdat daar toch wel wat onduidelijkheid over is. Vaak worden zaken na onderling overleg wel opgelost, en de regels moeten niet dwingend zijn, maar wat meer “richting”, lijkt ons niet verkeerd.

Als iemand definitief elders gaat wonen, wordt hij/zij automatisch overgeschreven naar de bijbehorende (wijk)gemeente. Als men dat niet wil, moet men dit zelf regelen. Als iemand bijvoorbeeld vanuit de Fonteinwijk naar Dongeraheem of Talmahuis gaat, wordt men overgeschreven naar resp. de Herberg of de kerk van Veenwouden. Mensen die naar Nieuw Dockaheem gaan worden dus overgeschreven naar de Grote Kerk.

Dat geldt niet voor mensen die tijdelijk elders wonen, bijvoorbeeld voor revalidatie in de Waadwente, die blijven gewoon bij de Fontein ingeschreven.

Langdurig elders wonenden en verpleegden die voorkeurslid blijven van de Fontein, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de pastorale ouderling, maar van de dominee of de kerkelijk werker, in ons geval dus ds. Greetje Rol. Tenzij in onderling overleg anders afgesproken wordt.

Stel dat een huisgenoot van de elders verpleegde op het oude adres blijft wonen, dan houdt de pastorale ouderling contact met degene die op het oude adres woont, en kan hij/zij in overleg met deze persoon wel of niet contact onderhouden met de elders verpleegde.

In geval van overlijden van een elders wonende of verpleegde neemt de kerkelijk werker of dominee, in ons geval dus ds. Greetje Rol, contact op met de pastorale ouderling van de sectie waar de overledene het laatst gewoond heeft. Als bij navraag blijkt dat een van de andere ouderlingen meer contact heeft gehad met de overledene en/of nabestaande, kan deze andere ouderling bij de begrafenis betrokken worden/ dienst doen.   

 

Elders verblijvenden:

In de Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum:

Mevr. S. Talstra- Meinsma, Pluut  7

Dhr. J van der Ploeg, Pluut 9

Dhr. H. Dijkstra, Pluut  6

Dhr. J. de Vries, Pluut 11

Dhr. M. Smidt, Schouw 15

Dhr. G. Talstra, Grundel 10

 

In Talma Hûs, Juliusstraat 44, 9269NV, Feanwâlden: Geen.

Mevr. H. de Vries – Visser, Dongeradyk 67  9201 GC Dokkum

Dhr. P Kooistra, De Skûle, Stationswei 12, 9123 JZ, Metslawier

Wiebren Cuperus, Van Bootsmalaan 2b,9291 HJ, Kollum.

Mevr. A. de Vries-Riedstra k22, Haersmahiem, Eringalaan8, 9285 TR, Buitenpost.

Tineke Kingma,
GGZ Lankwert huisje 1 Burg J Dijkstraweg 6  8801PG Franeker.

Mevr. Visser - Dantuma, Brugchelencamp, Brugchelencamp 1, 9271 EP De Westereen

 

Omzien naar elkaar

Het komt soms voor dat de kerkenraad niet of pas laat hoort dat mensen ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn of worden opgenomen. Dat kan ook zijn bij een blijde gebeurtenis, zoals geboorte van een baby. Dat komt mede doordat de wijken zo groot zijn, maar ook omdat mensen dat zelf niet melden. Er zijn mensen die het niet op prijs stellen dat het gepubliceerd wordt, maar dat horen wij dan wel. Uiteraard wordt dit gerespecteerd. Daarom een oproep aan iedereen: meld alstublieft dit soort zaken bij uw contactpersoon of uw pastorale ouderling. Ook als bij u in de buurt zoiets gebeurt, en u heeft de indruk dat de kerk niet weet wat er aan de hand is, laat het uw contactpersoon weten. Wij zijn immers samen verantwoordelijk voor het wel en wee van de gemeente en daar hoort bij: omzien naar elkaar. 

Taakgroep pastoraat

 

Wat is pastoraat?

Bij pastoraat denken we aan `omzien naar elkaar`, met elkaar meeleven in het licht van het evangelie van Jezus Christus. In het pastoraat is er “zorg voor het verhaal van mensen in relatie tot het verhaal van God”. De manier waarop dit tot uitdrukking komt, kan heel verschillend zijn. De verbinding met het verhaal van God kan daarbij direct zijn, maar ook indirect. Dit is afhankelijk van de ontmoeting en de situatie.

Het woord pastoraat is afgeleid van het Latijnse woord `pastor`, dat herder betekent. Hierbij staat het beeld van Jezus als Goede Herder voor ogen. In het Oude Testament wordt God geschetst als herder, die aanwezig is met trouw, zorg, leiding en bescherming. In het Nieuwe Testament gebruikt Jezus zelf dit beeld, waarbij Hij de schapen geeft wat ze nodig hebben, het voor hen op neemt en oog heeft voor de schapen die in moeilijkheden verkeren. Het beeld van deze Herderlijke zorg mogen we als uitgangspunt zien voor pastorale zorg.

Een ander Bijbels beeld is het verhaal van de Emmaüsgangers. In het pastoraat gaat het om de ontmoeting met de ander, je loopt een eindje mee, je luistert en zoekt aansluiting bij de woorden van God.

Binnen het pastoraat zijn verschillende aspecten te onderscheiden, zoals helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen. Omzien naar elkaar kan heel waardevol zijn in momenten van verdriet en moeilijkheden, maar het is ook mooi en goed om blijde gebeurtenissen en dankbaarheid met elkaar te delen. De gemeente mag een plek zijn waar we, als mensen die elkaar gegeven zijn, levensverhalen delen en het verhaal van God vertellen. Dit kan individueel, van mens tot mens, maar ook in groepsverband, zoals bij een gespreksgroep of tijdens ontmoetingsbijeenkomsten.

Pastoraat komt ook terug in andere onderdelen van het kerk- zijn, zoals bij vieringen, tijdens preken, in samenwerking met diaconaat, in toerusting en bij gemeenteopbouw.

In het gemeentepastoraat is er onderscheid gemaakt in de taak van de bezoeksters/ contactpersonen, ouderlingen, dominee en kerkelijk werker. Hiervoor zijn de sectie-indelingen en - teams gemaakt. De basis van het pastoraat is echter het onderling pastoraat, een ‘taak’ voor alle gemeenteleden.

Beleidsdoel taakgroep pastoraat

We streven naar contacten met alle gemeenteleden, in ieder geval wanneer daartoe aanleiding is . In deze contacten komt tot uitdrukking dat alle mensen waardevol zijn in Gods ogen. In de pastorale werkwijze maken we onderscheid in de taken van de contactpersonen, van de ouderlingen, van de kerkelijk werker en van de predikant.

Taak contactpersoon

 1. Contact houden met gemeenteleden. (ogen en oren van de ouderling)

 2. Bezoekjes bij bijzondere gebeurtenissen

 3. Individuele pastorale begeleiding

 4. Signalering inschakelen ouderling/diaken

 5. Post bezorgen

Taak pastoraal ouderling:

 1. Coördinatie contactpersonen(bezoekers)

 2. Pastorale bijstand /geloofsgesprekken in moeilijke situaties of in situaties waarbij daar om wordt gevraagd.

 3. Signaleren dat de diaconie, predikant/kerkelijk werker en contactpersoon ingeschakeld moeten worden

 4. Adreswijzigingen bijhouden/in de gaten houden

 5. Werving nieuwe ambtsdragers en contactpersonen

 6. Noodzakelijke organisatorische taken

 7. Vertegenwoordiger van de kerk bij (rouw en trouw)diensten

Werkwijze pastoraat

Bij jongeren meer vraag gestuurd

 • Gemeentelid geeft aan of pastorale hulp gewenst is

 • Aanbod van pastoraal werk moet laagdrempelig zijn

Bij ouderen wanneer daar aanleiding voor is.

Meer periodiek pastoraal werk indien gewenst (via enquête of anders aangegeven)

 

Focus op persoonlijke pastorale begeleiding.