De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Kerkenraad

           Predikant:
         

 

Pastoraal werker: Secties 1, 3 en 6

          Ds. G. Rol

          Julianalaan 40, 9801 BP Zuidhorn

          tel 0594 697384

          Email: oivi84sa@kpnmail.nl

         

          Pastoraalwerker: Secties 2, 4 en 5

          Ds. E.P.Muilwijk-Huis

          v Harenstraat 65, 9076 BT St. Annaparochie

          tel 0518 401461

          Email: e.p.muilwijk-huis@xs4all

 

Preses: P. Beintema, Woudhorne 33. email: beintema.p@knid.nl tel.06 8383 6313

 

Taakgroep Scribaat: Wybren Wendelaar Bonga, Flecht 12, 9103 PH Dokkum

Tel 0519 22 20 96   Email:wybrenwendelaar@gmail.com  

 

Taakgroep beheer: Arend Penninga, email a.penninga@knid.nl  tel. 0519-296372

 

Taakgroep diaconaat: Meindert Lawerman, drs. S. van Tuinenlaan 25, email: meindertenhilly@knid.nl , tel. 0519-242380

 

Taakgroep pastoraat: Henny Rietberg, Birdaarderstraatweg 19, Sybrandahûs email: j.a.rietberg@knid tel. 0519-221444

 

Taakgroep Gemeenteopbouw: Pieter Buwalda, J.G.M Demesstraat 6, email : buwal039@gmail.com  tel. 06 8320 5737

 

Taakgroep eredienst: Sjoek Nutma, drs. S. van Tuinenleane 47, email: sjoek.nutma@knid.nl

tel. 0519-221745

 

Taakgroep Jeugd: Johan Dreijer, Beukenlaan 34,email: j.dreijer@knid.nl tel. 0519-295450,

 

(niet in kerkenraad maar altijd in de buurt)

Koster/beheerder Fontein: Maaike Holwerda, Fontein 20, email: maaikeholwerda1@gmail.com, tel. 06-13063639

 

Uit de kerkenraad 19 juni

Op 19 juni was de wijkkerkenraad voor het laatst in dit seizoen bijeen. Voor het laatst ook waren de kerkenraadsleden aanwezig, van wie afscheid was genomen in de dienst van zondag 3 juni. Voor het eerst waren er de kerkenraadsleden die op 3 juni waren bevestigd. De laatste vergadering van het seizoen laten we nooit te lang duren. We blijven nog even gezellig napraten in de foyer van De Fontein.

Maar wel nemen we enkele belangrijke besluiten.

Hulpdiensten tot 2020. Op de advertentie in enkele dagbladen (eind april) waren verschillende reacties binnengekomen. Op verzoek van de kerkenraad heeft de sollicitatiecommissie vooral aandacht geschonken aan en gevraagd voor: eredienst en pastoraat binnen het veelkleurige karakter van de wijkgemeente. Na enkele gesprekken heeft de commissie een keuze gemaakt. Zij stelt voor te benoemen tot bijstand in het pastoraat: mevr. ds. E.P. Muilwijk-Huis te Sint Annaparochie (voor 60%). De commissie stelt ook voor gebruik te blijven maken van de hulpdiensten van ds, G. Rol te Zuidhorn (voor 40%). Zo is er tot de zomer van 2020 een invulling van 100%. De kerkenraad gaat van harte akkoord met dit voorstel. Formele afhandeling ervan is in handen van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Indiensttreding van ds. Muilwijk zal waarschijnlijk zijn in augustus 2018. (Na afloop van de dienst op zondag 24 juni is inmiddels informatie gegeven aan de gemeente.)

Toekomst PGDAW. De wijkkerkenraad onderstreept een eerder standpunt: Het is belangrijk om snel, open, doeltreffend, efficiënt en zorgvuldig te gaan werken aan de samensmelting van de drie wijkgemeenten, inclusief alle aspecten die daarbij een rol spelen.

Pastoraat. In sectie 4 is door het afscheid van ouderling mevr. J.G.Quarré een vacature ontstaan. Mevr. Y. Visser-Bilker (Het Woudven 4) is daar nu coördinator. Fam. Rietberg heeft ook een ouderlingentaak in deze sectie. In sectie 5 zijn fam. Rietberg en dhr K. Geertsma waarnemend.

Af- en aantreden. Een eigen onderdeel van de agenda is het afscheid nemen van negen kerkenraadsleden. Ze worden kort toegesproken en daarbij bedankt voor hun inzet. Ieder van hen krijgt gelegenheid voor een laatste woord. De vier nieuwe kerkenraadsleden worden hartelijk verwelkomd.

Mooie uitspraak. Om serieus steeds opnieuw ter harte te nemen werd ons een zegswijze voorgehouden in deze vergadering: "Allinnich giest flugger, tegearre komst fierder."

Eerstvolgende vergadering is op 18 september.

Namens de kerkenraad, Piet Beintema, voorz.

 

De kerkenraad vergaderde op 23 april. Enkele punten uit die vergadering zijn van belang:

- Notulist van de kerkenraad. De heer Fred Oosterhuis verzorgt vanaf nu de notulen van de vergadering. We heten hem hartelijk welkom.

- Vergaderdag. Traditioneel is maandag de vergaderdag van de gemeente, bij ons al een hele poos de dinsdag. We besluiten om de derde dinsdag van de maand te blijven houden.

- Toekomst PGDAW. De reactie van onze kerkenraad op het rapport 'We beginnen opnieuw...' staat op de website. We hopen op een goed proces van informatieverwerking en besluitvorming, geleid door de AK. Goed overleg met anderen zal daarbij zeker nodig zijn.

- Hulpdiensten tot de zomer van 2020. Er worden kandidaten gezocht voor hulpdiensten in onze wijkgemeente, bij voorkeur predikanten, eventueel kerkelijk werkers. In gesprekken met eventuele kandidaten worden de details uitgewerkt. Een advertentie stond in de regionale dagbladen van 28 april 2018.

- Ds. Greetje Rol. Ds Rol is sinds een poosje werkzaam in de wijkgemeente. Ze gaat op pastoraal bezoek, draagt zorg voor doopgesprekken en gaat voor in enkele diensten. Binnenkort zorgt ze voor een ontmoeting van en met jongere gezinnen. We bespreken met haar hoe we een en ander het beste kunnen organiseren.

- Vacatures. We zijn druk bezig verschillende vacatures in de wijkgemeente in te vullen. Enkele resultaten hebben we al geboekt. We zoeken nog vooral mensen voor de pastorale contacten in de wijkgemeente. In de dienst van 6 mei zullen we er aandacht aan besteden, en ook in Geandewei.

- Privacywetgeving. Wat de nieuwe wet over de privacy voor onze wijkgemeente betekent zullen we uitwerken zodra we genoeg informatie hebben gekregen.

Namens de kerkenraad,

Piet Beintema, voorz..

 

Lidmaatschap bij verhuizing.

Gemeenteleden die ergens anders gaan wonen verhuizen ook in de kerkelijke ledenadministratie. Door een computercontact met de overheid gaat dit altijd automatisch. Dit zorgt voor problemen wanneer men ergens lid wordt terwijl men liever elders lid bleef. Dat speelt voor onze wijkgemeente vooral bij verhuizingen naar Nij Dockahiem, de Waadwente, Dongeraheem en tehuizen buiten Dokkum. Het is altijd verstandig om bij verhuizingen even te controleren of de kerkelijke verhuizing wel gewenst is.

 

Indeling wijkgemeente:

Soms horen we dat de indeling van de wijkgemeente niet helemaal duidelijk is. In welke sectie woon ik? Wie is mijn ouderling? Zulke vragen horen we dan. Hieronder laten we de indeling nog eens zien en noemen de ouderlingen en diakenen. In de volgende Geandewei voegen we er ook de bezoekers aan toe.

Wijkgemeente Rondom De Fontein is ingedeeld in vijf secties. Een zesde sectie is toegevoegd vanwege de bijzondere aard. Elke sectie is een deel van de hele wijkgemeente en bestaat uit een aantal straten. Dat van sommige straten alleen een deel wordt vermeld, met de adressen erbij, komt door de indeling die weer voor de bezoekers geldt. Het lijkt onoverzichtelijk, maar als u zich er even in verdiept, wordt het heel logisch.

 

Sectie 1. Voor het gemak: de Kooilanden.

Ouderling: mevr. P. Spriensma (Beukenlaan 78 ) en diaken: dhr. J. Postma (Beukenlaan 80).

Straten: Mr. J.P. Miedemastraat 40 t/m 66 even, S.E. Wendelaar Bongastraat, Ds. J.W.B. Cohenstraat, K. van Dijkstraat, J.G.M. Demesstraat, J. Wiemersstraat, P.O. Brouwerstraat, D.J. Kammingastrjitte, S. van Stratenplein,

P.G. Obermanstraat en Drs. S. van Tuinenleane, Gen. J.P. Gauthierlaan, J. Droststraat, D. Hansmastrjitte, Da. A.M.L. Frevelstraat, I.Jousmastraat, Gebr. Woudsmastraat, D. Huijser van Reenenstraat, Keuningstraat, Einekoer, Flecht, Leide, Rinbank, Sitwal, Spegel, Kouwe en Koaidobbe.

 

Sectie 2. Voor het gemak: Jantjes Zeepolder.

Ouderling: mevr. G.Woudstra (F. Hommiusstraat 56) en diaken. Mevr. D.Duinstra (Wâlddyk 4 Driesum).

Straten: Wilgenlaan 27 t/m 65 onev, 44 t/m 108 even, Koningsvaren, Weegbree en Waterranonkel even 2 t/m 14,

Iepenlaan 30 t/m 68 even en 39t/m 51 onev, Haagwinde, Meidoorn, en De Berken, Iepenlaan 2 t/m 28 even en

1 t/m 37onev, Hazelaar, Lijsterbes, Zonnedauw, Beukenlaan , Elzenlaan en Parklaan, Wilgenlaan 1 t/m 25 onev, 2 t/m 42 even, Waterranonkel 1t/m39 oneven + 16 t/m 40 even, Fonteinkruid, Lisdodde, en Jasmijn.

 

Sectie 3. Voor het gemak: Fonteinslanden.

Ouderlingen: mevr. A.Jellema (Hogedijken 21a) en mevr. R. Muller (Iepenlaan 26); diaken: mevr. J.Hiemstra (Burd.str.wei 13 Sybrandahûs).

Straten: Op de Keppels, Mearsloatswal 17 t/m 69 oneven en alle even nrs., Bruningstraat, Talmastraat, Burg. de Vriesstraat, Fonteinshof, Burg. Jonkerstraat, Rugebolstraat, Swanneblomstrjitte, Boterbloemstraat, Finneblomstrjitte, Pinksterblomstrjitte, Mearsloatswal 129 t/m 169, Bonifatiuspolder 32 t/m 82 even, Bonifatiuspolder 2 t/m 30 even, Hillebrandstraat, Mearsloatswal 71 t/m 127, Kalmusstraat, T. Brandsmastrjitte, Zuringstraat en Klaverstraat, Bonifatiuspolder 5 t/m 33 oneven, Fuldastraat, Liobastraat, Creditonstraat, F. Hommiusstraat, Ds. Scheltemastraat , Kempiusstraat, Liudgerleane.

 

Sectie 4. Voor het gemak: Rondom de Trekweg en Rondom de Ijsbaan.

Ouderlingen: mevr. J.Quarré (De Woudhorne 33) en fam. Rietberg (Burd.str.wei 19. Sybrandahûs); diaken: mevr. A. Kuipers (S. van Tuinenleane 44).

Bronlaan, Carp. Altingstraat, Potterstraat, O. van Keulenlaan en Kapellaan, Strobosserweg, Hogedijken, Damwâldsterreedtsje, 8 buitenadressen, Woudweg, Badweg, Grimma Herna, Birdaarderstraatweg 1 t/m 23 onev 2 t/m 44 even, Lyceumweg, het Woudven, Bonifatiusplein.

 

Sectie 5. Voor het gemak: Woudhorne, Trije Terpen en Rondom Dockaheem.

Waarn. Ouderlingen: mevr. J.Quarré (De Woudhorne 33) en fam. Rietberg (Burd. Str. wei 19 Sybrandahûs); diaken: dhr. A. Rottiné (Potterstraat 12).

Voorkeursleden in geheel Dokkum; velen wonen ten noorden van de Birdaarderstraatweg. Nieuw Dockaheem,

De Woudhorne ,Sybrandahûs, Birdaarderstraatweg 88 en 141, Medwert, Dieuwert, Bauwert, Fibula, Bierumerterp, Âlde Terp, Kleffens, Tjessens, Spriens, Murmerwoudsterweg, Rhoderterp, Pliniusplein

 

Sectie 6.

Waarneming: gehele kerkenraad.

Het betreft De Waadwente en alle leden, die elders wonen.

 

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,

Piet Beintema, voorz.