De Fontein
Op de Keppels 3
9101DG Dokkum

Algemeen

Een diaken is een ambtsdrager en maakt deel uit van de kerkenraad. Binnen deze kerkenraad hebben de diakenen een aantal specifieke taken met betrekking tot de gang van zaken in de gemeente.
Diakenen verzorgen tijdens de kerkdienst de inzameling van geld door te collecteren in de erediensten, en zijn verantwoordelijk voor de viering van het Heilig Avondmaal.

Maar de diaconie doet veel meer: ieder mens telt, maar niet iedereen kan zich zelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, zoals zieken, armen en ouderen.
Via Helpende Handen kunnen mensen een beroep doen op een extra hand in geval van nood of ....
Ook heel direct kan er twee keer per maand houdbare levensmiddelen mee genomen worden naar de kerken voor de mensen die gebruik (moeten) maken van de voedselbank

Met de wekelijks diaconale collectes ondersteunen we projecten van Kerk in Aktiein het binnen en buitenland, maar we collecteren in De Fontein ook voor onze eigen diaconale activiteiten zoals de bloemengroet, reiskosten gehandicapten naar vakantiehuizen, zusterkring/bezoekers, minima.

Voor vragen over de diaconie kunt u contact opnemen met M. Lawerman

De Diaconie is op zoek naar nieuwe leden:

In 2017 zijn er 3 leden aftredend. Hiervoor zijn nieuwe mensen nodig (m/v) die het fijn vinden dienstbaar te zijn binnen onze wijkgemeente.

Wat doet de Diaconie:

  • Collecteren, uitgevoerd door 1 diaken en 1 vrijwilliger volgens rooster welke per 3 maanden wordt opgesteld. (Vooraf is aan te geven wanneer men verhinderd is.)

Per diaken betekent dit 4 a 5 dienstzondagen per 3 maanden.

  • Verzorging van het H.A.

  • Ouderenmiddagen, alleenstaandenmiddagen.

  • Organisatie Advent en Kerstattenties in de vorm van kalender, boekje aan ouderen/alleenstaanden uitgevoerd door vrijwilliger met ondersteuning vanuit wijk 1 en 2.

  • Actie minima.

  • Aanspreekpunt voor Helpende Handen.

  • Gekoppeld aan een sectie waardoor er ook contact met ouderlingen, bezoekers is.

Vergaderingen:

  • Deelnemen aan de Kerkenraads-vergaderingen 10x per jaar.

  • Alg. Diaconie-vergadering 2x per jaar april en november.

  • Daarnaast indien nodig: de eigen Diaconievergadering.


 

Eigen ervaring:
Geen zware belasting, goed contact met andere diakenen, medegemeenteleden.

Lijkt het u mooi om dienstbaar te zijn binnen onze wijkgemeente?

Aanmelden kan bij (of neem dan contact op met) Meindert Lawerman tel: 242380